con us

همه ما معتقد و مطمین هستیم که آفرینش ما به بهترین وجه ممکن صورت گرفته است. قطعا شنیدن با دو گوش بهترین حالت شنوایی بوده است. پیشرفت علم این نکته را ثابت نموده است. وقتی صدارا از هردو گوش خود دریافت میکنیم، سیستم عصبی و مرکزی شنوایی ما صداهای رسیده از دو گوش را با یکدیگر تلفیق نموده و آن را بهتر پردازش میکند. سیستم مرکزی شنوایی ما قادر است که بصورت فعال و خودکار صداهای ناخواسته ی محیطی نظیر همهمه را سرکوب کند و به کشف گفتار و سیگنال هدف کمک نماید .همچنین ارتباطات متعدد میان سلواهای عصبی شنوایی مانند یک آمپلی فایر عمل کرده و صدارا تقویت میکند.

همه این ویژگی ها تنها زمانی میسر است که صدارا با هردو گوش خود بشنویم. پس توصیه میشود افرادیکه هردو گوش آنها کم شنواست به جهت بهره مندی از این ودیعه الهی دو سمعک دریافت کنند.امروزه در سمعک های وایر لس هوشمند دو سمعک بیش از بیست مرتبه در یک ثانیه باهم در ارتباطند تا ویژگی شنوایی دو گوشی طبیعی را شبیه سازی نمایند.

نکته بعدی آن است که اگر هردو گوش به کم شنوایی مبتلا باشد و تنها یک سمعک در یافت شود، عصب گوش دیگر به مرور زمان تحلیل میرود و شنوایی اش کمتر میشود حتی ممکن اسن کاملا ناشنوا شود.برای درک بهتر این موضوع فردی را در نظر بگیرید که یک دست وی سالم و دست دیگر شکسته و در گچ است. پس از باز کردن گچ ار از دستش کار نکشد آن روز به روز ضعیفتر میشود. دست سالم نماد گوش دارای سمعک است و دست گچی گوش کم شنوایی که سمعک دریافت نکرده است

 

 

Scroll to top